Zápis do 1. třídy


Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od  1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Termín zápisu k povinné školní docházce na naší škole je 5. dubna 2022 (úterý) od 14:30 do 18 hodin.

Žádost o přijetí ke stažení zde

Desatero pro rodiče ke stažení zde.

Prezentace školy ke stažení zde.

Průběh a organizace přijímacího řízení

K zápisu se dostaví děti narozené do 31. 8. 2016. K zápisu se mohou dostavit i děti přiměřeně duševně a tělesně vyspělé narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 s doporučením školského poradenského zařízení či narozené od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 s doporučením jak školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře. Pokud byl dítěti povolen odklad začátku povinné školní docházky, tzn., že dítě bylo u zápisu v loňském školním roce, musí se opět dostavit k zápisu.


Formální část zápisu

Zákonný zástupce předloží:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce,
  • vyplněný Zápisní list pro školní rok 2022/2023.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2022) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Motivační část zápisu

Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, proběhne s dítětem rozhovor a další činnosti zaměřené na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti. Rozhovor bude trvat nejvýše 20 minut. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.


Kritéria pro přijímání žáků

Pro školní rok 2022/2023 bude přijato maximálně 30 žáků.

  1. Přednostně se přijímají děti narozené do 31. 8. 2016 s trvalým bydlištěm na území obce Ostroměř a spádových obcí Domoslavice, Sylvárův újezd a Nové Smrkovice.
  2. Děti přiměřeně duševně a tělesně vyspělé narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 s doporučením školského poradenského zařízení či narozené od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 s doporučením jak školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře s trvalým bydlištěm na území obce Ostroměř a spádových obcí Domoslavice, Sylvárův újezd a Nové Smrkovice.
  3. Ostatní děti dle bodu 1 a 2, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy.

Mgr. Gabriela Pospíšilová, ředitelka školy


Školní zralost

Tento text je určen především rodičům budoucích prvňáčků a nejmladších dětí. Byl vybrán z knihy "Pedagogicko-psychologická diagnostika" od Pavla Dittricha. Správné určení školní zralosti či nezralosti má totiž vliv na celou školní docházku.
školní zralostí se rozumí taková fyzická, psychická a sociální připravenost dítěte na školu, která mu umožní optimální zapojení do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení či poškození tělesného a duševního zdraví při školní zátěži.


Školní zralost znamená

Zralost tělesnou - výška okolo 120 cm, váha okolo 20 kg, přiměřený stav dětského chrupu.

Zralost rozumovou - diferencované, záměrné vnímání, schopnost soustředění, záměrné pozornosti, logického zapamatování, zájem o nové poznatky, schopnost chápat a užívat symboly, rozvinutí jemné motoriky ruky, koordinace činnosti ruky a oka.

Zralost citovou - emocionální stabilita, schopnost a potřeba odpoutat se emocionálně od fyzické vazby na matku, schopnost vytvořit si vztah ke školní práci, pozitivně motivovaný vztah k vrstevníkům.

Zralost sociální - potřeba širších sociálních kontaktů za hranicemi rodiny, potřeba nové smysluplné činnosti, schopnost přizpůsobit se nové životní situaci, autoritě učitele a školy, schopnost řešit jednodušší konflikty.

Jestliže je dítě v posuzování těchto kvalit shledáno jako méně rozvinuté, přistupuje se k odkladu školní docházky. Hlavními důvody odkladů jsou v současné době:

  • problémy v pozornosti a koncentraci na činnost (dítě je příliš hravé, nezvládne přechod od volné hrové činnosti k systematickému vyučování), problémy v grafomotorice (chyby v držení tužky, v nápodobě pohybů, v obkreslování jednoduchých obrazců atd.),
  • problémy pracovního tempa (přílišná pomalost, nebo naopak nezvládnutelná pohyblivost, impulzivita),
  • problémy vědomostního rázu (dítě není v dostatečné míře zorientováno ve světě, chybí mu znalosti přiměřené jeho věku a nezbytné pro návaznost učiva ve škole),
  • problémy v komunikaci (problém kvality výslovnosti, přetrvávající patlavosti, neschopnost užívat jazyk v gramatické podobě, omezená schopnost tvořit věty atd.).

Doporučené publikace a odkazy:

Školní zralost. Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, Nakladatelství EDIKA

Je naše dítě zralé na vstup do školy? Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Nakladatelství Grada

Jak správně psát - Jak správně kreslit: http://www.jak-spravne-psat.cz/

Grafomotorika: http://www.grafomotorika.eu/