ProjektyNárodní plán obnovy

Naše škola je od 1. 1. 2022 zapojena do projektu “Doučování žáků škol” – realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Hlavním cílem tohoto projektu je nahradit výpadek ve vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku pandemie covid-19 na jaře roku 2020 a v průběhu většiny školního roku 2020/2021, resp. v průběhu distanční výuky.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Na realizaci projektu je poskytována podpora EU, “Financováno Evropskou unií – Next Generation EU”.

Leták ke stažení


Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Klíčová aktivita projektu „Rozvoj kariérového poradenství”

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Více zde


Podpora vzdělávání v ZŠ a MŠ Ostroměř III.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2021
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2023
Dotace z Evropského sociálního fondu: 647 021,69 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 114 180,31 Kč
Celková výše finanční podpory: 761 202,00 Kč

Výstup projektu:

 • 3.I/1 Školní asistent MŠ
 • 3.I/4 Sociální pedagog MŠ    
 • 3.I/9 Projektový den MŠ
 • 3.II/1 Školní asistent ZŠ
 • 3.II/4 Sociální pedagog ZŠ     
 • 3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • 3.II/12 Projektový den ZŠ      

Polytechnické vzdělávání – využívání kreativních technických stavebnic

Dotace z dotačního programu 20SMVU1 Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání – Polytechnická výchova a vzdělávání – Královehradeckého kraje. Celková částka poskytnuté dotace činí 66 000 Kč.
Doba realizace projektu od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021. Cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání dětí a žáků v naší mateřské a základní škole se zaměřením na technické vzdělávání. Tedy rozvíjet znalosti o technickém prostředí, pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemné komunikace a podpora touhy tvořit a práci zdárně dokončit.
V rámci projektu jsme pořídili, a nejen při projektovém vyučování používáme konstrukční dřevěné stavebnice Walachia, elektronické stavebnice Boffin a robotické stavebnice Robotis.


Podpora vzdělávání v ZŠ a MŠ Ostroměř II.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2021
Dotace z Evropského sociálního fondu: 1 161 837,80 Kč
Dotace ze státního rozpočtu: 205 030,20 Kč
Celková výše finanční podpory: 1 366 868,00 Kč

Výstup projektu:

 • 2.I/4 a 2/V.3 sociální pedagog v MŠ a ŠD
 • 2.II/1 školní asistent v ZŠ
 • 2.I/12 a 2. V/12 projektový den v MŠ a ŠD
 • 2.II/17 a 2. V/11 kluby v ZŠ a ŠD
 • 2.II/8 vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • 2.I/14 setkávání s rodiči MŠ
 • 2.II/6 a 2.I/6 vzdělávání pedagogů v MŠ a ZŠ

Sportuj ve škole

Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s., v kalendářním roce 2018 a 2019 realizuje projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT") s názvem „Sportuj ve škole" (dále jen „Projekt"), který navazuje na projekt „Hodina pohybu navíc". Projekt je určen žákům 1. - 5. ročníku základních škol, přičemž žáci přihlášení do Projektu se v rámci školní družiny věnují 1x týdně pohybovým aktivitám. Projekt je školou realizován v rozsahu 2 hodiny pohybových aktivit týdně.


Ovoce a zelenina do škol

Základní cíle projektu:

 • spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%,
 • základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě,
 • jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci základních škol.

Mléko do škol

Základní cíle projektu:

 • spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%,
 • základním cílem celého projektu „Mléko do škol" je přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě,
 • jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci základních škol.

Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Více zde


Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Více zde

Weby projektu: http://inkluzevpraxi.cz/ a https://zapojmevsechny.cz/


Podpora vzdělávání v ZŠ a MŠ Ostroměř I.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019
Celková výše finanční podpory: 863 120 Kč


Čteme lépe anglicky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Celková výše finanční podpory: 227 024 Kč


Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2014
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2015
Celková výše finanční podpory: 446 000 Kč

Více zde


Nebojme se cizích řečí

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2013
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2015
Celková výše finanční podpory: 1 836 998,71 Kč

Více zde


Investice do rozvoje vzdělávání v ZŠ Ostroměř

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2011
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2014
Celková výše finanční podpory: 918 455 Kč

Více zde


Interaktivita a e-learning - jednodušší přístup ke vzdělání

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2010
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2012
Celková výše finanční podpory: 1 482 159,53 Kč

Více zde


Výzva č. 15 IROP - Infrastruktura pro MŠ

Obec Ostroměř podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality na projekt „Zvýšení kapacity a dostupnosti MŠ Ostroměř". Žádost byla dne 5. 12. 2016 schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 4 226 268,07 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 3 592 327,85 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2017.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury předškolního zařízení - MŠ Ostroměř. Díky rozšíření kapacity mateřské školy a přijetí vyššího počtu dětí bude umožněno vyšší zapojení rodičů malých dětí na trh práce a bude pokryta poptávka těchto rodičů z obce Ostroměř a okolních municipalit po předškolním vzdělávání.

Specifickými cíly projektu pak jsou:

 1. Zvýšení kapacity MŠ Ostroměř (rozšíření kapacity o jednu novou třídu);
 2. Zajištění rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání MŠ Ostroměř (bezbariérovost objektu MŠ a kompenzační pomůcky);
 3. Zvýšení kvality výuky v MŠ Ostroměř;
 4. Zajištění vzdělávání dětí mladších 3 let;
 5. Zajištění rovného přístupu ke vzdělání s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí a děti se speciálními vzdělávacími potřebami;
 6. Odstranění bariér pro zapojení rodičů malých dětí na trh práce.

Během realizace projektu bude formou rekonstrukce stávajícího objektu MŠ vytvořena nová třída a tím rozšířena stávající kapacita. Dále bude pořízeno nezbytné vnitřní vybavení, včetně základních kompenzačních pomůcek a jako doplňková aktivita projektu budou provedeny úpravy venkovního prostranství. S ohledem na cíl zajištění rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání budou provedeny takové stavební úpravy, které umožní bezbariérový přístup a využívání objektu (bezbariérově bude řešeno první nadzemní podlaží). MŠ Ostroměř bude přijímat díky realizaci projektu i děti mladší tří let.