Školní poradenské pracoviště


Výchovný poradce – koordinátor inkluze

Mgr. Bc. Iva Mádlová, Ph.D. (vedoucí školního poradenského pracoviště)

Konzultační hodiny: Pondělí 13:00 - 13:45 h

Tel.: 725 819 228

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Výchovný poradce – kariérový poradce

Mgr. Jana Měsíčková

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Školní metodik prevence

Mgr. Lada Vávrová

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence (dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, příloha č. 3)


Kariérové poradenství

Obecné informace o studiu na středních školách

 • Na střední školu se může hlásit každý absolvent ZŠ s ukončeným základním vzděláním, ukončenou povinnou školní docházkou. Na nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia může být přijat žák, který ukončil 7. ročník, resp. 5. ročník ZŠ.
 • Základní vzdělání získá žák, který splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ.
 • Povinnou školní docházku splnil žák, který navštěvoval ZŠ 9 let.

Kam na školu

Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce nemohly být uskutečněny prezentace středních škol a zaměstnavatelů v prezenční formě, vznikla na portálu spravovaném Královehradeckým krajem tzv. elektronická burza škol, v jejímž rámci se střední školy mohou prezentovat formou krátkých propagačních videí.

Videa, která jsou od středních škol k dispozici, jsou na webu Školy Sobě - Podpora škol v on-line vzdělávání (skolysobe.cz) pod tlačítkem Kam na školu. Na úvodní stránce je mapa se sídly středních škol i jejich odloučených pracovišť. Školy lze vyhledávat jak z hlediska jejich umístění (tlačítko Všechny okresy, rozbalí se výběr okresů), tak podle oblastí zaměření. Po kliknutí na název konkrétní školy se zobrazí kontaktní údaje a termíny dnů otevřených dveří. Nejvíce vypovídající o školách jsou krátká videa, která lze spustit přímo na stránce.

Přímý odkaz na prezentace jednotlivých škol naleznete zde.

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky

Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška.

Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

Internetové odkazy

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Atlas školství

Integrovaný portál MPSV - Informace o školách a oborech

Národní ústav pro vzdělávání

Integrovaný systém typových pozic

Rejstřík škol a školských zařízení

SCIO


Speciální vzdělávací potřeby

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se

 • zdravotním postižením (mentální, tělesné, zdravotní nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování),
 • zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání),
 • sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy; nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu).

Ve školním prostředí se nejčastěji setkáváme se specifickými poruchami učení.

Specifické vývojové poruchy školních dovedností jsou dle klasifikačního systému MKN-10 (1992) a DSM-IV-R (2000) členěny do několika kategorií:

 • specifická porucha čtení (dyslexie)
 • specifická porucha psaní a vyjadřování psaním (dysgrafie a dysortografie)
 • specifická porucha počítání (dyskalkulie)

Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Další důležité informace vám poskytnou:

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
pracoviště PPP Jičín, 17. listopadu 861, 506 01 Jičín

tel.: 493 533 505, 493 533 595, www.pppjicin.cz

Speciálně pedagogické centrum (pro tělesně postižené), Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

tel.: 499 862 132, http://www.oajl.cz/index.php?stranka=spc

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči, štefánikova 549, Hradec Králové

tel.: 495 267 734, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.neslhk.com

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči, Soudná 12, 506 01 Jičín

(detašované pracoviště SPC Hradec Králové)

tel.: 702 088 481, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku, šimkova 879, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 518 261, http://www.spczphk.wbs.cz/

Speciálně pedagogické centrum (pro žáky s mentální retardací a s poruchami autistického centra), Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 514 681, http://www.spchk.cz/

Speciálně pedagogické centrum (pro žáky s tělesným a kombinovaným postižením), Hrubínova 1458/1, 500 02 Hradec Králové

(soukromé zařízení rodinného typu)

tel.: 495 538 989, http://www.prointepo.org/

Úřad práce, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
IPS (informační a poradenské středisko)
493 580 247, www.mpsv.cz

Městský úřad, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
oddělení péče o rodinu
492 105 471, www.horice.org


Prevence rizikového chování

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být (NNTB)

Co je NNTB?

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno.

Odkaz na NNTB zde

Letak NNB 2

Letak NNB 1

Dále se naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci. Jedná se o projekt podporovaný MŠMT.

Webové odkazy

Prevence rizikového chování

Dopravní výchova (Besip)

Dopravní výchova (ŠKODA AUTO)

Dopravní výchova (Markétina dopravní výchova)

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum je nestátní nezisková organizace specializovaná na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem (syndrom CAN). DKC je stále jediné pracoviště v ČR specializované na pomoc sexuálně zneužitým dětem.
Kromě poskytování služeb ohroženým dětem a jejich rodinám se snaží působit i na poli prevence a vydávají preventivní materiály. Prevence zahrnuje zejména aktivity související s procesem socializace, sociální integrace, sociálních dovedností a kompetencí, dále se jedná o změnu podmínek (společenských, ekonomických aj.) pro dítě, které ho ohrožují.

Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.

Prevencí k bezpečí

Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti.

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Oblastní charita Jičín

Poskytované služby:

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Podpora rodin v rámci SPOD (sociálně právní ochrany dětí)
 • Náhradní rodinná péče
 • Dobrovolnictví
 • Nízkoprahové kluby

Laxus o. s.

Laxus o. s. je profesionální organizace zřizující odborné programy, které vytvářejí základ sítě služeb pro uživatele drog a jejich blízké především na území středních a východních Čech, s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog.

Saferinternet

Projekt Národního centra bezpečnějšího internetu (neziskové nevládní sdružení), který usiluje o zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického obsahu na internetu. 

Semiramis z.ú.

SEMIRAMIS z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování.

PROSTOR PRO

Jedná se o obecně prospěšnou organizaci, která nabízí preventivní programy SPIRÁLA. Hlavním cílem je předcházet rizikovému chování žáků, snižovat negativní projevy  a eliminovat u nich další rozvoj rizikového chování.  Dále nabízí webovou aplikaci NEMÁ TO NA ČELE, která je volně přístupná rodičům i učitelům. Jedná se o průvodce řešením šikany. Pomáhá včas a správně řešit šikanu mezi žáky. naleznete v ní:

 • základní informace o šikaně,
 • individualizovaný test příznaků šikany,
 • doporučení pro rodiče i učitele, jak s obětí šikany vhodně komunikovat,
 • průvodce konkrétním řešením,
 • mapu dostupné odborné pomoci.

Aplikace je volně přístupná na adrese: www.nematonacele.cz.Legislativa upravující prevenci rizikového chování dětí a mládeže

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027

Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021

Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019-2024

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 (+ přílohy)

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

MP k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu čj. 11 691/2004-24

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané čj. 25 884/2003-24

Vnitřní směrnice „Školní řád" (součástí Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků)