Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679


I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady a (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) je Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř, IČ 70999121 (dále jen škola).

Kontaktní údaje správce jsou:
Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř
Školní 315
507 52 Ostroměř
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 493 691 225

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Svá práva vůči škole jako správci osobních údajů uplatňujte prostřednictvím tohoto pověřence.

Kontaktní údaje pověřence jsou:
Mgr. Bc. Iva Mádlová, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 493 691 225

II. Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

V rámci svých činností provádí správce zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely:

 • zajištění předškolního vzdělávání,
 • zajištění základního vzdělávání,
 • zajištění zájmového vzdělávání ve školní družině,
 • zajištění školního stravování,
 • vedení povinné dokumentace školy,
 • vedení dokumentace poradenských pracovníků,
 • předávání informací o výchovně-vzdělávacím procesu zákonným zástupcům a žákům prostřednictvím komunikačního systému Komens,
 • evidence úrazů a záznamů o úrazech dětí a žáků,
 • evidence čtenářů školní knihovny,
 • vedení spisů správního řízení podle § 165 zákona č. 561/2004 Sb.,
 • spisová služba,
 • evidence uchazečů o zaměstnání,
 • výběrová řízení na zaměstnance,
 • vedení personální a mzdové agendy,
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • smlouvy, objednávky zboží a služeb,
 • projekty, žádosti o dotace,
 • vedení účetní a daňové agendy,
 • evidence razítek, klíčů a přístupových údajů,
 • evidence BOZP,
 • zajištění závodního stravování,
 • školní elektronická pokladna,
 • prezentace školy - fotogalerie a video-galerie,
 • vedení matriky cizích strávníků v šJ v rámci DČ,
 • vedení dokumentace k zájmovým kroužkům v rámci DČ.

Právním základem zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:

 • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

V rámci akcí (např. den otevřených dveří, školní akademie atd.) pořádaných Základní školou Eduarda štorcha a mateřskou školou Ostroměř budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Každý účastník takové akce má právo aktivně odmítnout pořízení záznamu své osoby nebo následné zveřejnění záznamu. škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Při zpracování osobních údajů správcem údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, které by mělo pro subjekt údajů právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

III. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme (na základě zpracovatelských smluv) služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují.

Škola jako správce osobních údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

IV. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

V. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má za podmínek stanovených v GDPR:

 • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Subjekt údajů má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování osobních údajů dal, kdykoli odvolat.

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Škola jako správce prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018


Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679


Ve smyslu ustanovení čl. 14 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 Vám tímto sdělujeme, že Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř, Školní 315, 507 52 Ostroměř, IČ 70999121, provozuje jako správce osobních údajů ve venkovních prostorách areálu základní školy a mateřské školy kamerový systém se záznamem obrazu. Stanoveným účelem zpracování osobních údajů kamerovým systémem je ochrana majetku správce, ochrana majetku obce a ochrana majetku zaměstnanců školy. Účelem kamerového systému je zvýšení fyzické bezpečnosti v areálu a bezprostředním okolí základní i mateřské školy. Vedlejším účelem je možnost, aby kamerový záznam byl použit pro vyvinění se z objektivní odpovědnosti v případě úrazu na sportovišti.

S pořizovaným záznamem nebudou prováděny žádné další operace s výjimkou předání záznamu třetí osobě, a to pouze v odůvodněných případech, v souladu se stanoveným účelem zpracování. Účelem zpracování zde však není primárně předávat časově omezené záznamy jakékoli třetí osobě. K vyhledávání a vyhodnocování záznamu dojde pouze v případě zjištěného bezpečnostního incidentu. Bez této podmínky není operace s kamerovým záznamem přípustná. Při možném předání záznamu půjde o případy, kdy by došlo ke spáchání trestného činu nebo bude zaznamenán jiný bezpečnostní incident. Pořízený záznam pak může být předán orgánům činných v trestním řízení nebo může být využit pro uplatnění práv správce nebo jiné osoby.

Kamerový systém obsahuje 6 kamerových pozic. Záznam je uchováván po dobu 21 dnů, poté dojde k jeho likvidaci prostým přepisem dat v záznamovém zařízení. Oprávněné zájmy správce osobních údajů jsou shodné se stanoveným účelem. Sdělujeme Vám, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo podat námitku proti zpracování. Zároveň máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ČR, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů.